Projecten mobiliteit

Consulent leerlingenvervoer Beleidsondersteuning Aanbestedingen Projecten mobiliteit
Consulent leerlingenvervoer, ondersteuning leerlingenvervoer Carolien Aalders Beleidsondersteuning leerlingenvervoer - doelgroepenvervoer Europese aanbestedingen leerlingenvervoer door Carolien Aalders Mobiliteitsprojecten door Carolien Aalders

Mobiliteitsprojecten


Mobiliteitsprojecten door Carolien Aalders Hoewel wij gespecialiseerd zijn in het leerlingen- en het doelgroepenvervoer rijkt onze kennis er ervaring inmiddels verder.

Op basis van de lokale problematiek kunnen wij meedenken met bijv. verkeerskundigen om een mobiliteitsprobleem op te lossen in het doelgroepenvervoer.

De afgelopen jaren hebben wij verschillende gemeenten bij uiteenlopende mobiliteitsprojecten geholpen. Dat varieert van het in kaart brengen van vervoersbehoeften in niet-ontsloten OV-gebieden, het opzetten van een buurtbus, het organiseren van voldoende vrijwilligers voor een vervoerssysteem en het inzichtelijk maken van de lacunes in het aanbod openbaar vervoer. Onze projecten ‘Samen Reizen met…’ en De Reiskoffer kunnen daar uitstekend bij ondersteunen.Samen Reizen met…

Een participatieproject voor het leerlingenvervoer
In Nederland maakt een groot deel van de leerlingen gebruik van het aangepaste vervoer, terwijl voor een aantal leerlingen het reizen per fiets of met het openbaar vervoer, van en naar school, wellicht passend is. Steeds meer ge- meenten vinden het belangrijk dat aan deze leerlingen de kans geboden wordt om kennis te maken met een zelfstandige vorm van reizen. Met het participa- tieproject ‘Samen Reizen met …’kan dat op een veilige en zorgvuldige manier.

Door middel van deze Link kunt u nog veel meer lezen over het project. Het project maakt bijvoorbeeld ook onderdeel uit van “De Reiskoffer”. Dit is een project waarbij geleerd wordt om door middel van hulpmiddelen en/of het inzetten van begeleiders tot zelfstandig reizen te komen.

de Reiskoffer

Een samenwerking voor hulp naar zelfredzaamheid
Als we spreken over ons project Samen Reizen met…, dan gaat het om fysieke begeleiding. Reizigers worden begeleid door vrijwilligers tot het moment dat zij zelfstandig kunnen reizen. Er zijn echter ook reizigers, die een begeleiding nodig hebben, maar wel in staat zijn zelfstandig op pad te gaan. Voor deze laatste groep is er digitale ondersteuning mogelijk. Onze partner GoOV biedt deze ondersteuning en samen voeren we het project “de Reiskoffer”, waarin we onze diensten samen aanbieden en de reiziger dus de keuze heeft voor fysieke begeleiding of de digitale ondersteuning, maar door onze samenwerking is het ook mogelijk om voor een combinatie te kiezen.

De Reiskoffer bestaat uit 3 reis-ondersteunende producten. Hiermee begeleiden we mensen die graag zelfstandig willen leren reizen. Dit kunnen schoolgaande kinderen zijn, maar ook ouderen, jeugd, WMO’ers,… Kortom iedereen die hulp nodig heeft om zelfstandig te leren reizen. De Reiskoffer bestaat uit Samen reizen met…, Buzz Buddy en GoOV. Wanneer je meer wilt weten over de Reiskoffer, volg dan deze Link.

Kostenmonitor leerlingenvervoer

Inzicht in het leerlingenvervoer in Nederland
Voorheen werd er regelmatig een Kostenmonitor rondgestuurd om te kunnen monitoren wat de ontwikkelingen op het gebied van leerlingenvervoer zijn.
Voor veel consulenten leerlingenvervoer werd het invullen van de kostenmonitor als lastig ervaren en daarom werd de vragenlijst steeds minder ingevuld en teruggestuurd. Dit is erg jammer, omdat hiermee een belangrijk instrument wegvalt om landelijke trends en ontwikkelingen te kunnen volgen. Om deze reden heeft Carolien Aalders een verkorte Kostenmonitor bedacht met 10 vragen, die door iedere consulent leerlingenvervoer ingevuld moet kunnen worden.

Tijdens het congres “de Dag van het leerlingenvervoer 2020” op 23 januari 2020 werd door Carolien gepresenteerd wat de tussentijdse uitkomst van de kostenmonitor heeft opgeleverd. Tijdens het congres is de afspraak gemaakt, dat gemeenten, die nog niet aan het invullen hiervan waren toegekomen, tot 31 maart 2020 hiervoor in de gelegenheid worden gesteld. In de loop van de maand april wordt de uitkomst definitief bekend gemaakt. De kostenmonitor kan dus nog steeds worden ingevuld, ga hiervoor naar de vragenlijst.