Raadpleging Modelverordening leerlingenvervoer 2020

Raadpleging ter voorbereiding van de nieuwe Modelverordening Leerlingenvervoer en bijbehorende Handreiking

Aanleiding
Gemeenten voeren sinds 1987 het leerlingenvervoer uit, waarvoor de VNG een modelverordening heeft opgesteld. Deze is in 2015, na de invoering van de Wet Passend Onderwijs, grondig aangepast en heeft er in 2016 een kleine aanpassing plaatsgevonden als gevolg van een wetswijziging in het begrip “handicap”.

Na de laatste wijziging in 2016 is er geen wetswijziging meer geweest, die het noodzakelijk maakte om de Modelverordening Leerlingenvervoer aan te passen. Inmiddels is er echter weer een behoefte ontstaan om de Modelverordening Leerlingenvervoer aan te passen door ontwikkelingen als gevolg van:

  • de Wet Passend Onderwijs,
  • de decentralisering van de Jeugdzorg,
  • andere maatschappelijke bewegingen.

We zien dat de invoering van het Passend onderwijs in grote mate consequenties heeft bij de uitvoer van het leerlingenvervoer. De monitoring die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden laten ten eerste een dalend aantal leerlingen zien, echter de complexiteit van de casussen is sterk toegenomen. De toename van gezinsproblematiek is ook zichtbaar bij de uitvoering van de Jeugdwet. In dat kader is in de combinatie Leerlingenvervoer en Jeugdzorg een toenemende druk op het leerlingenvervoer merkbaar.

Ook in het rapport van de Kinderombudsman uit augustus 2019 (‘Als de weg naar passend onderwijs niet passend is’) wordt onderschreven, dat er in het leerlingenvervoer frictie is tussen strategie en beleid enerzijds en de uitvoering anderzijds. Er is een ontwikkeling nodig om Passend Onderwijs bij te benen inzake leerlingenvervoer.

Doelstelling raadpleging
Deze raadpleging is bedoeld om inzicht te krijgen over de wensen die er zijn ten aanzien van de nieuwe Modelverordening Leerlingenvervoer.

Het komt steeds meer voor dat, o.a. door de hierboven genoemde problematiek, gemeenten problemen ervaren bij toepassing van de Modelverordening Leerlingenvervoer. Het is een gegeven, dat een Modelverordening slechts een vertaling is van wettelijke bepalingen. Om deze reden biedt het slechts zeer beperkt ruimte voor beleidsvernieuwing. De VNG heeft daarom besloten dat er een verder onderzoek en uitwerking zal worden gedaan voor:

  • een inventarisatie ter verbetering van de Modelverordening Leerlingenvervoer, en
  • een “Handreiking Leerlingenvervoer” voor gemeenten
  • De inventarisatie ter verbetering van de Modelverordening Leerlingenvervoer zal binnen het wettelijk kader van de onderwijswetten dienen plaats te vinden. De “Handreiking Leerlingenvervoer” is bedoeld om ondersteuning te bieden voor gemeenten om beleidskeuzes te maken, waardoor gemeenten kunnen omgaan met de maatschappelijke veranderingen in het leerlingenvervoer. Deze raadpleging is er daarom ook met name voor bedoeld om goede initiatieven en voorbeelden, die op gemeentelijk niveau al worden toegepast, te verzamelen. Op deze manier wordt de “Handreiking Leerlingenvervoer” een inspiratiebron voor andere gemeenten.

    Wij danken iedereen die de raadpleging heeft ingevuld.