Raadpleging modelverordening leerlingenvervoer (Samenwerkingsverband)

Raadpleging Samenwerkingsverbanden ter voorbereiding van de nieuwe Modelverordening Leerlingenvervoer

Aanleiding
De komende maanden werken wij in opdracht van de VNG aan een nieuwe model Verordening leerlingenvervoer. De model Verordening krijgt een Handreiking, die creatieve oplossingen en voorbeelden aanreikt voor het omgaan met de complexiteit in het leerlingenvervoer, die er sinds de invoering van Passend Onderwijs en de decentralisatie Jeugdzorg is. Daarmee kan de Handreiking voor gemeenten en samenwerkingsverbanden inspirerend werken. Het wordt voorzien van een stappenplan, die kan helpen om deze strategische processen op te pakken.

De Modelverordening Leerlingenvervoer is voor het laatst gewijzigd in 2015 met een kleine aanpassing in 2016. Daarna is er geen wetswijziging meer geweest, die het noodzakelijk maakte om de Verordening Leerlingenvervoer aan te passen. Desondanks is er door ontwikkelingen als gevolg van de Wet Passend Onderwijs, de decentralisering van de Jeugdzorg en andere maatschappelijke bewegingen wél behoefte om de model Verordening Leerlingenvervoer te updaten.

Immers de invoering van Passend onderwijs heeft in grote mate consequenties bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. De monitoring die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden laten ten eerste een dalend aantal leerlingen zien, echter de complexiteit van de casussen is sterk toegenomen. De toename van gezinsproblematiek is ook zichtbaar bij de uitvoering van de Jeugdwet en in dat kader is een verzwaring van de druk op het leerlingenvervoer merkbaar.

Als samenwerkingsverband heeft u ook te maken met het gemeentelijke leerlingenvervoer. Dat geldt ook voor de scholen in uw Samenwerkingsverband. De praktijk laat hierin wisselende resultaten zien. Er zijn samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten, die elkaar goed weten te vinden en een constructieve samenwerking hebben, maar er zijn ook andere geluiden. Vanuit ieders verantwoordelijkheid en (soms beperkte) mogelijkheden is het belangrijk om de goede dingen te doen. Daarin kan er ook nog veel van elkaar geleerd worden.

Wij achten het daarom zinvol, in het proces om te komen toe een nieuwe Modelverordening Leerlingenvervoer en Handreiking, ook te luisteren naar de samenwerkingsverbanden. Om die reden hebben we een beknopte vragenlijst ontwikkeld, waarvan wij het enorm zouden waarderen als u in deze hectische Coronaperiode de tijd kunt vinden om deze in te vullen. Wij hopen hiermee informatie op te halen, wat zal leiden tot inspiratie en een (nog) betere samenwerking en afstemming tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden als het om het schoolvervoer gaat.

Wij danken de Samenwerkingsverbanden, die de raadpleging hebben ingevuld.