Dag van het Leerlingenvervoer 2024

Na een onzekere periode door Corona hadden we het idee dat we de draad weer konden oppakken zoals voorheen. Daarom is er door ons een dag gepland in november 2023. Echter, hierbij konden we op dat moment niet voorzien dat het kabinet zou vallen. Vervolgens werden de nieuwe verkiezingen precies gepland op de dag voor de door ons geplande datum. Gezien het feit dat veel van onze collega’s bij het verkiezingsproces betrokken zijn, hebben we er daarom voor gekozen de datum te verschuiven naar 25 januari 2024. Het wordt sowieso een bijzonder congres, want dit jaar is het de 10e editie en daar zijn we trots op.

De voorbereidingen zijn in volle gang en het programma hebben we bijna rond. De laatste puzzelstukjes worden gelegd en binnenkort zullen we het definitieve programma kunnen presenteren. Maar, om alvast een indruk te geven zonder alle sprekers al te benoemen, willen we op dit moment alvast wel een tip van de sluier oplichten. 

Zoals gebruikelijk zal Carolien Aalders de dagvoorzitter zijn dan deze dag. Zij zal de Dag van het Leerlingenvervoer de gasten bij u introduceren en zelf een deelsessie verzorgen over casuïstiek.
Carolien wordt deze dag ook weer ondersteunt door haar team van medewerkers, die dat dagelijks doen in het kader van het project de Reiskoffer. Maar vandaag staan ze paraat om deze dag zo goed mogelijk in goede banen te leiden.

Zo maken we ook deze dag weer gebruik van stagiaires uit het VSO. Zij zullen o.a. helpen bij de garderobe, maar zich ook inzetten bij andere, waarschijnlijk voor u, minder zichtbare taken.

Zoals bij ieder congres is er ook dit keer weer een bijdrage van de VNG over de ontwikkelingen van en rond het leerlingenvervoer. Door de grote problemen die er spelen rond het vervoer neemt ook de politieke druk toe. De visie die de VNG hierover heeft, zal worden gepresenteerd en toegelicht.

In het kader van de druk op de politiek, hebben we dit jaar ook René Peters uitgenodigd. René heeft vanuit zijn rol als kamerlid namens het CDA in de Tweede Kamer, het leerlingenvervoer in zijn portefeuille. Vanwege zijn achtergrond in het onderwijs en als oud wethouder van de gemeente Oss, heeft hij een duidelijke visie op de problematiek van het leerlingenvervoer.
Een partij die in deze problematiek een belangrijke rol vervuld is de “Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)“. Zij komen ons informeren over de oorzaken en oplossingen die zij zien m.b.t. het leerlingenvervoer.

Het is duidelijk dat er problemen zijn op te lossen, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Waar we vooral mee te maken hebben, is de vastgeroeste opinie in de maatschappij dat leerlingenvervoer slechts bestaat uit het vervoer van kinderen met taxibusjes. Zelfs volksvertegenwoordigers blijken onvoldoende kennis van de materie te hebben, waardoor het zeer lastig blijkt te zijn om het leerlingenvervoer uit te voeren, zoals het ook volgens de verordening zou moeten. Deze zegt toch dat het een vergoeding van de meerkosten betreft voor leerlingen die vanwege een beperking en/of een geloofsovertuiging recht hebben op een vergoeding van die meerkosten. Carolien Aalders heeft daar in het afgelopen jaar meermaals aandacht voor gevraagd en is daar grof op afgerekend door o.a. de vereniging “Ouders en Onderwijs” en de “Belangenvereniging voor leerlingen in het VSO”. Beide instantie bestoken de politiek met dwingende statements dat het taxivervoer beter moet. Echter beide instanties verzetten zich daarbij tegen de argumenten die worden ingebracht, waarbij door Carolien wordt geopperd, dat we de problemen ook moeten beschouwen tegen het licht van de mogelijkheden van de leerling. Leerlingen die zelfstandig kunnen reizen of dit met de nodige begeleiding kunnen leren, zouden niet in de taxi vervoerd moeten worden. Als we deze leerlingen zelfstandig aan het reizen kunnen krijgen, dan ontstaat er vanzelf ook meer ruimte om de kinderen die het echt nodig hebbe, wel met de taxi te kunnen vervoeren.

Communicatie is bij alle problemen, die er ronde het leerlingenvervoer zijn, een belangrijk punt. Hoe loopt het contact met ouders/verzorgers? Hoe ga je het gesprek aan om met ouders/verzorgers te overleggen over de mogelijkheden om hun kind wellicht niet volgens aanvraag in de taxi, maar met te leren om met het openbaar vervoer of op de fiets te laten reizen?
Voor veel consulenten is dit een probleem, waardoor dergelijke gesprekken niet gebeuren, of niet tot het gewenste resultaat leiden. Linda Zwetsloot is docent communicatietraining en zij geeft een inkijk hoe je een dergelijk contact met ouders zou moeten aanpakken.

Voor de collega’s die meer te maken hebben met de beleidsmatige kant van het leerlingenvervoer, is het terugkerende proces van aanbestedingen erg lastig. Waar moet je op letten? Wat is er nodig? Wat zijn de eisen die er gesteld moeten en kunnen worden? Zo zijn er veel aandachtspunten, die ook veel onzekerheid met zich meebrengen. Het is om die reden dat we het “Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM)” hebben gevraagd om ons hierover uitleg te geven.

Wil je er zeker van zijn dat je erbij bent? Registreer je dan voor de

DAG VAN HET LEERLINGENVERVOER op 25 januari 2024