Dag van het leerlingenvervoer 2020

Locatie Terugblik Sprekers 2020 Programma 2020
de Dag van het Leerlingenvervoer in de Vereeniging in Nijmegen Terugblijk op de vorige versies van de Dag van het Leerlingenvervoer Sprekers 2020 - Dag van het Leerlingenvervoer Programma van de Dag van het Leerlingenvervoer
REGISTREER JE NU, alvast voor de DAG VAN HET LEERLINGENVERVOER 2021

Dag van het leerlingenvervoer 23 januari 2020

Na een drukke periode van voorbereidingen, was het dan eindelijk zover: de “Dag van het Leerlingenvervoer 2020”. We waren blij met het programma dat we konden bieden, maar aan het begin van de dag komen dan toch de kriebels of het allemaal goed zal gaan. Nu terugkijkend op “de Dag” kunnen we concluderen dat het goed is verlopen. We hebben veel positieve reacties ontvangen van zowel sprekers als bezoekers. Wij kijken dus tevreden terug op een geslaagde dag, waarvan onderstaand een impressie.

Carolien Aalders opende het congres. Zij heette iedereen welkom en sprak haar blijheid uit over weer zo’n grote opkomst bij het congres. Ook dit jaar maakten we weer gebruik van stagiaires van VSO de Toekomst en zoals gebruikelijk stelde Carolien ze kort voor aan de bezoekers, waarna het woord was aan Bram ‘t Mannetje (Prorail) en Joost Nagtzaam (Nederlandse Spoorwegen). De ‘customer journey’ bij het maken van een treinreis. Zij ondersteunden hun verhaal met een interactief onderdeel, waardoor iedereen in de zaal in hun presentatie werd betrokken.

Aansluitend op de bijdrage van Prorail en de Nederlandse Spoorwegen nodigde Carolien Cas Wolters uit om op het podium te komen. Voor de kijkers van het televisieprogramma “Heel Holland Bakt” is Cas een bekende verschijning. Hij was één van de deelnemers aan het programma in 2018, waarin hij liet zien dat hij zijn hobby “taarten bakken” niet onverdienstelijk uitvoert. Cas viel ons vooral op, omdat hij ondanks zijn auditieve beperking, zeer goed in staat bleek met zijn omgeving te communiceren. Presentator van “Heel Holland Bakt”, André van Duin, staat bekend om kleine plagerijtjes, maar hij werd door Cas altijd zeer adequaat en humorvol gepareerd. Bovendien valt de spreekvaardigheid van Cas op. Komisch daarbij is dat hij praat met een Limburgse tongval. Op de vraag hoe het komt dat hij niet kan horen, maar toch met een zachte “G” praat, is hij duidelijk: “dat valt niet te verklaren”.

In de ochtend waren er nog 3 deelsessies voor de lunch. We hadden Cas Wolters bereid gevonden om na zijn bijdrage in de plenaire sessie, ook een workshop gebarentaal te geven. Cas vulde dat in door met name woorden die in het vervoer gebruikt worden over te brengen. Ondertussen gaf Lars Nieuwenhoff meer informatie over “Mobility as a Service”. Deze term komt steeds vaker terug, maar wat houdt het nu precies in. Veel bezoekers bleken hierin geïnteresseerd. De derde deelsessie werd verzorgd door Carolien zelf. Vaak kregen wij de vraag of er tijdens het congres ook tijd kon worden vrijgemaakt voor casuïstiek. Dit jaar had Carolien dus een aantal casussen voorbereid om te behandelen tijdens een sessie over casuïstiek. De oproep aan de deelnemers om zelf ook casussen mee te nemen, bleek echter voldoende om de tijd ruimschoots te vullen.
Klik voor een foto-impressie van deze dag op onderstaande fotoCollage Dag van het Leerlingenvervoer 2020
Na de lunchpauze opende Carolien de plenaire sessie met “het Goede Doel”. Ieder jaar schenken we € 10 van het inschrijvingsgeld per deelnemer aan een goed doel. Dit bedrag wordt aangevuld tot een minimum bedrag van € 1.500. Voor 2020 werd dit een donatie aan de stichting “Het Gehandicapte Kind”. Namens deze stichting was Matty Beens aanwezig om de cheque van € 1.500 in ontvangst te nemen. Tevens gaf zij een toelichting over het werk van de stichting.

De laatste tijd horen wij regelmatig dat er, door o.a. de druk op het leerlingenvervoer, een collega met burn-out-klachten tijdelijk uitvalt. Voor deze collega’s zeer vervelend en voor ons een reden om daar aandacht aan te geven. Hiervoor was Lonneke van Dasler aanwezig. Lonneke is ervaringsdeskundige. Zij heeft door een burn-out nieuwe keuzes durven maken in haar leven, waardoor ze veel gelukkiger is geworden. Haar ervaringen heeft ze omgezet in lezingen en trainingen waarmee ze anderen probeert te helpen. Haar sessie was een spoedcursus in Geluk & Verandering. Ze vertelde uit haar eigen ervaring, ondersteund met humoristische en aansprekende filmpjes. Daarbij vertelde ze ook over het proces. Wat gebeurt er met je als je onder stress staat en hoe kun je daarmee omgaan, want als je begrijpt wat er met je gebeurt, dan kun je jezelf daarin ook sturen. Al met al een luchtige presentatie over een serieus onderwerp.

Aansluitend op de luchtige sessie van Lonneke, gaf Carolien het woord aan de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Het is misschien verwarrend, maar het zit zo. De organisatie heet ‘de Kinderombudsman’, maar Margrite is de Kinderombudsvrouw. Zij is het gezicht van de organisatie en komt in actie als er iets niet goed gaat met de rechten van kinderen in Nederland. Dat doet ze niet in haar eentje natuurlijk. Achter de schermen werken zo’n 18 mensen die alles weten over de rechten van kinderen en jongeren. Margrite weet veel van rechten. En nóg meer van kinderrechten. Voordat ze Kinderombudsman werd, gaf ze les aan de Universiteit Groningen over onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en vreemdelingenrecht. Ze is daar nog steeds hoogleraar en begeleidt onderzoekers. Ook was ze als gedragswetenschapper en hoofd Zorg werkzaam in Het Poortje, een jeugdgevangenis in Groningen.
Margrite Kalverboer was door ons uitgenodigd omdat de Ombudsman in de loop van 2019 met een rapport naar buiten kwam met de titel “Als de weg naar passend onderwijs niet passend is”. Dit rapport stelt problemen in het leerlingenvervoer aan de kaak en daar kwam nog al wat verontwaardiging uit voort bij de collega’s die dagelijks met het leerlingenvervoer te maken hebben. Tijdens haar presentatie heeft Margrite Kalverboer ons duidelijk gemaakt wat de rol is van de Kinderombudsman. Die rol komt voort uit het Kinderrechtenverdrag, waarbij 196 landen, waaronder Nederland, zijn aangesloten. Nederland bekrachtigde het Kinderrechtenverdrag op 8 maart 1995. De Kinderombudsman controleert op basis van dit verdrag of de overheid genoeg rekening houdt met kinderrechten. Bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, bij ministeries, politie of gemeenten als het om heel Nederland gaat. Daarnaast checkt de Kinderombudsman organisaties waar veel met kinderen en jongeren wordt gewerkt: kinderopvang en onderwijs natuurlijk, maar ook de jeugd- en gezondheidszorg.
Margrite Kalverboer verduidelijkte dat de Kinderombudsman naar aanleiding van verschillende klachten, waarvan zij er twee als voorbeeld benoemde, tot het genoemde rapport was gekomen. Het moet gezegd, dat de genoemde voorbeelden ook de bezoekers van het congres tot verbazing bracht. Dit laatste geeft in ieder geval het vertrouwen dat bij de meeste gemeenten het belang van het kind echt voorop staat. Eem conclusie was ook, dat er ook altijd een spanningsveld zal blijven tussen het belang van het kind en de praktische mogelijkheden om het vervoer geregeld te krijgen.

Het middagprogramma werd voortgezet met 3 deelsessies. De eerste keuze hierin was een verdiepingssessie op de plenaire sessie van Prorail en de Nederlandse Spoorwegen in de ochtend, de ‘customer journey’ bij het maken van een treinreis. Bram ‘t Mannetje (Prorail) & Joost Nagtzaam (Nederlandse Spoorwegen) namen de deelnemers mee in de praktische oplossingen die er worden geboden om reizen met de trein, ook voor mensen met een beperking, zo toegankelijk mogelijk te maken.
De tweede deelsessie werd verzorgd door Theo Brands van het Samenwerkingsverband De Meijerij. Dit samenwerkingsverband heeft zich namelijk ten doel gesteld om het speciaal basisonderwijs af te schaffen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. De Meierij zorgt ervoor dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Soms op een speciale school, maar steeds vaker kunnen kinderen in het regulier onderwijs blijven, al dan niet met ondersteuning op maat. Theo gaf een toelichting hoe de Meierij het Passend Onderwijs dichterbij brengt, waarbij het belangrijk is om gezamenlijk (onderwijs, ouder, gemeente en zorg) invulling en ondersteuning te geven aan passend onderwijs. Daarnaast ging hij in gesprek met de deelnemers over de gevolgen hiervan voor het leerlingenvervoer.
De derde deelsessie was een groepsgesprek met als thema “Betere aansluiting tussen onderwijs en zorg”. Babette Vriend van het Ministerie van OCW was hiervoor aanwezig, om vragen over dit thema te kunnen beantwoorden. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. De sessie maakte duidelijk, dat er de komende jaren nog veel te ontwikkelen valt op dit thema.

Na de middagpauze stonden er nog drie plenaire sessies op het programma. Guillermo Holman nam, namens de VNG, als eerste het woord. Hij begon zijn betoog met het uitspreken van zijn waardering aan alle collega’s die zich dagelijks met het leerlingenvervoer bezig houden. Hij sprak uit dat er hard wordt gewerkt, zowel door consulenten en beleidsmedewerkers leerlingenvervoer, als door bestuurders en instanties, zoals de Kinderombudsman. Helaas kan het dan gebeuren dat bijvoorbeeld het rapport van de Kinderombudsman verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Gelukkig had Margrite Kalverboer ons al meer toelichting hierover gegeven, maar de waardering van Guillermo werd zeker gewaardeerd en met applaus ontvangen.

Als vervolg op de Kostenmonitor Leerlingenvervoer, die in opdracht van de VNG en het Ministerie in 2013, 2015 en 2017 is uitgezet, hebben wij de Kostenmonitor Leerlingenvervoer 2019 opgezet. We vinden het belangrijk, dat het zicht op de cijfermatige ontwikkeling van het leerlingenvervoer blijft. Carolien presenteerde ’s middags de tussenresultaten. Tot eind maart kunnen gemeenten hun kostenmonitor nog invullen, zodat in april het definitieve resultaat voor iedereen beschikbaar komt en aan het ministerie en de VNG wordt aangeboden.

Als afsluiting van “de Dag” hadden we Fabian Franciscus uitgenodigd. Fabian is zelf autist en noemt zichzelf “professioneel autist”. Op een hilarische manier gaf hij een inkijk in zijn eigen brein. Met voorbeelden legde hij uit hoe dagelijkse situaties in zijn hoofd worden vertaald en wat voor misverstanden dat tot gevolg heeft. Misverstanden die hem in een lastig pakket kunnen brengen, maar door de humorvolle manier waarop hij hierover vertelt, verzorgde hij een zeer geslaagde afsluiting van een leerzame en inspirerende dag.

Voor het naar huis gaan was er nog een hapje en een drankje geregeld, waar, zoals bij alle pauzes, Legiana voor de livemuziek zorgde.

Klik hier voor het programma van de Dag van het Leerlingenvervoer 2020