Algemene Voorwaarden Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer en op alle overeenkomsten en facturen tussen de opdrachtgever en Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
   
 2. Van een overeenkomst is pas sprake als zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever de opdracht hebben ondertekend. Ingeval de werkzaamheden met instemming van beide partijen starten voordat sprake is van een overeenkomst worden de verrichte werkzaamheden conform de tarieven en voorwaarden in de offerte in rekening gebracht.
   
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een correcte uitvoering noodzakelijk is om de afspraken met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, zal hiervan tijdig (twee weken van tevoren) melding worden gemaakt. Wijziging van de overeenkomst kan alleen plaatsvinden indien beide partijen hiermee instemmen.
   
 4. Meerwerk na ondertekening van de opdracht of uitbreiding van de overeenkomst wordt welwillend door Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer in overweging genomen.
   
 5. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen en binnen twaalf maanden na afloop daarvan geen personen, al dan niet in dienst bij de opdrachtnemer, die door opdrachtnemer ingezet worden bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, in dienst nemen en/of door personeel van opdrachtnemer werkzaamheden voor hem of derden laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 800,– voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.
   
 6. Ingeval door overmacht (zijnde: situaties die niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen zijn) Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer geheel of gedeeltelijk verhinderd is om overeengekomen werkzaamheden te verrichten, wordt de verplichting (gedeeltelijk) opgeschort. Indien de verhindering door overmacht langer dan drie maanden aanhoudt, zijn zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst, zonder recht op schadevergoeding, te ontbinden. De reeds uitgevoerde werkzaamheden worden afzonderlijk gefactureerd.
   
 7. De opdrachtgever vrijwaart Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer voor rechtstreekse aanspraken of schade van opdrachtgever en derden met betrekking tot directe en indirecte gevolgen van de uitvoering van de werkzaamheden.
   
 8. Bij annulering door de opdrachtgever tot vier weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is opdrachtgever 25% van de opdrachtsom verschuldigd. Bij annulering door de opdrachtgever tot drie weken voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is opdrachtgever 50 % van de opdrachtsom verschuldigd. Bij annulering door de opdrachtgever vanaf drie weken voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is opdrachtgever 100 % van de opdrachtsom verschuldigd.
   
 9. Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer heeft het recht tot vijf werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien daarvoor door Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer voldoende reden aanwezig wordt geacht. Indien deze situatie zich voordoet heeft de opdrachtgever geen recht op een vergoeding. Indien daarvoor door Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer voldoende reden aanwezig wordt geacht kan Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer besluiten de uitvoering van (een gedeelte van) een training op een andere locatie te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is gecommuniceerd.
   
 10. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen binnen 21 dagen na de verrichte werkzaamheden respectievelijk de ontvangst van de factuur schriftelijk gemeld te worden bij Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer. Een dergelijke klacht schort de betalingsverplichting niet op.
   
 11. Alle rechten van alle intellectuele eigendommen op alle volgens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie of scholingsmaterialen alsmede vervaardigde rapporten, onderzoeken, analyses of andere documenten berusten uitsluitend bij Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer.
   
 12. Na afronding van de opdracht dient Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer de factuur in bij de opdrachtgever. Wanneer de opdracht een doorlooptijd heeft langer dan één maand vindt facturatie maandelijks plaats.
   
 13. Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer hanteert een betalingstermijn van 21 dagen na ontvangst van de factuur. De opdrachtgever zal binnen de betalingstermijn de factuur betalen. De opdrachtgever is in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is als betaling binnen de betalingstermijn uitblijft. Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer kan besluiten de incasso uit handen te geven. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Daarnaast heeft Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer het recht al haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het in rekening gebrachte bedrag is voldaan, dan wel de overeenkomst per direct op te zeggen.
   
 14. Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever sprake is, heeft Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer het recht al haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, dan wel de overeenkomst per direct op te zeggen.
   
 15. Bij het inschrijven voor één van onze activiteiten worden de door u opgegeven gegevens opgeslagen en bewaard in een beveiligde omgeving. De opgegeven email-adressen worden gebruikt om u te informeren over onze activiteiten. Wanneer u dit niet op prijs stelt, is het mogelijk u hiervoor via een link in de nieuwsbrief of het contactformulier op onze website af te melden. Zie voor meer toelichting hierover ons privacystatement op onze websitesite carolienaalders.nl
   
 16. Op alle overeenkomsten tussen Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht onverkort van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zullen worden voorgelegd aan de volgens de regels van absolute en relatieve competentie bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten. Bevoegd is de rechtbank te Arnhem.
   

Kranenburg, mei 2018